پیامرسان های موسسه آوای توحید

 

  ایتا (اعلانات مدرسه)

 

  آپارات

 

  ایتا

 

  تلگرام

آیین نامه مدرسه حضوری حکمت

تاریخ انتشار: 1398/12/27    

 

 

 

مقدمه

        با استناد به مصوبه شورای برنامه ریزی درسی آموزشی موسسه علمی تربیتی آوای توحید این آئین نامه تدوین و به اجرا گذاشته شد.

      آیین نامه، مجموعه ای از مقررات و ضوابط حاکم بر مدرسه حکمت و معرفت آوای توحید می باشد که هدف  آن ایجاد هماهنگی در فعالیت های آموزشی ،پژوهشی و تربیتی  و ارتقای کمیت و  کیفیت فعالیت ها و در نهایت فراهم آوردن نظارت و ارزشیابی آموزشی است.

 

بخش اول: اهداف و تعاریف

 

ماده1 : هدف از تدوین این آئین نامه تعیین چارچوبی برای اجرای صحیح دوره حکمت و معرفت در تمامی زیر نظام های آموزشی موسسه است.

ماده2 : در این آئین نامه و برای رعایت اختصار از تعاریف ذیل استفاده شده است.

  1. موسسه: به منظور گسترش ، پیشبرد، ارتقای علمی و عملی ، پژوهش های در زمینه های  علوم عقلی و توسعه کیفی نیروهای متخصص و کاربردی کردن علوم عقلی موسسه علمی و تربیتی با ایده آقای محمدرضا حیدری بعنوان موسس با مجوز رسمی از شورای عالی حوزه علمیه ، وزارت جوانان ، سازمان تبلیغات اسلامی و دیگر نهاد های مرتبط تاسیس گردیده است.
  2. آموزش: نظام آموزشی شورای برنامه ریزی موسسه که دانش پژوهان با پرداخت شهریه در آن ثبت نام می کنند.
  3. شورا: شورای برنامه ریزی آموزشی موسسه آوای توحید متشکل از اساتید برجسته علوم عقلی.
  4. دانش پژوه: فردی است که در یکی از دوره های مدرسه حکمت و معرفت برابر ضوابط معین ثبت نام و به تحصیل اشتغال ورزد.
  5. آموزش حضوری: شیوه ای از آموزش است که دانش پژوه دوره خود را به صورت شرکت در کلاس انجام می دهد.
  6. برنامه درسی: مجموعه به هم پیوسته ای از دروس و فعالیت های هر دوره است که اهداف مشخصی را دنبال می کند.
  7. کمیسیون: ساختار گروهی و مشورتی که وابسته به ساختار مشورتی بزرگ ( هر اقدامی  در کمیسیون نیاز به رای گیری دارد).
  8. کارگروه: هیأت رسیدگی به موضوع خاصی که اعضای آن موظف اند نتیجه را به مرجع بالاتر گزارش دهند.
  9. استاد یار: فردی که متکفل ارزشیابی تحصیلی و آموزشی دانش پژوه می باشد.
  10. پیش نیاز: عبارت از درسی که فهم و درک درسی دیگر مبتنی به گذراندن آن میباشد.

 

بخش دوم: شرایط و ضوابط پذیرش

 

ماده3 : شرایط عمومی و اختصاصی پذیرش دانش پژوه.

1-  داشتن صلاحیت عمومی ورود به موسسه برابر ضوابط معین.

2- داشتن صلاحیت علمی ورود به موسسه برابر ضوابط معین.

3-  دانش پژوه موظف است در سایت مدرسه اطلاعات درخواستی خود را به صورت کامل و صحیح تکمیل نموده و کد تحصیلی خود را دریافت نمایید.

4- دانش پژوه موظف است پس از دریافت کد تحصیلی از طرف سایت موسسه، بر اساس تقویم آموزشی موسسه برای هر نیمسال تحصیلی، انتخاب واحد نماید.

تبصره 1: علت تکمیل بانک اطلاعات جهت استفاده ظرفیت موجود نیروی انسانی ، همیاری و همکاری با موسسه است.

 

 

ماده4 : آموزش مدرسه حکمت و معرفت صرفاً به صورت حضوری می باشد.

ماده5 : شرکت دانش پژوه در دوره های مدرسه حکمت و معرفت صرفاً با پرداخت شهریه امکان پذیر است.

   تبصره:  از آنجایی که موسسه مردم نهاد بوده و از هیچ ارگان و نهادی حمایت مالی نمی شود، لذا جهت پرداخت هزینه ها جاری از دانش پژوهان شهریه اخذ می گردد.

 

بخش سوم: ضوابط و مقررات آموزشی

 

ماده6 : موسسه موظف است برنامه درسی مصوب را برای دوره های که در آن با مجوز شورا دانش پژوه پذیرفته است اجرا کند.

ماده7 : آموزش در دوره های مصوب موسسه مبتنی بر نظام واحدی انجام می شود.

ماده8: هر دوره شانزده هفته که چهارده هفته آموزشی و دو هفته ارزشیابی پایان دوره دانش پژوهان می باشد.

تبصره1 : هر سه دوره آموزشی یک سطح آموزشی را تشکیل می دهد که به طور مجزا دارای گواهی معتبر می باشد.

تبصره2: مدت زمان هر سطح آموزشی موسسه یک سال به صورت فشرده می باشد.

ماده9 : تعداد واحدهای درسی هر دوره در جلسه شورای موسسه مصوب و هر دوسال یکبار بروزرسانی می گردد و به اطلاع دانش پژوهان می رسد.

تبصره1: دانش پژوه در هر دوره لازم است حداقل 5 واحد و حداکثر 10 واحد درسی انتخاب نماید.

تبصره2: به منظور نظم در حضور و غیاب دانش پژوهان، افرادی که در ساعت مقرر، حضور پیدا می کند، حضور ثبت و پس از 15 دقیقه غیبت ثبت می گردد، دانش پژوهان حضوری در صورت غیبت در کلاس به کارشناس آموزش مراجعه نمایند

تبصره3:  2 غیبت غیر موجه و 3 غیبت موجه در هر ترم باعث حذف دانش پژوه از آن ترم می گردد و باید دوباره ترم مذکور را بگذراند.

ماده10 : حداقل میانگین نمره قبولی در هر سطح بعد از گذراندن تمام واحدها آموزشی 11 یا (قابل قبول) است

تبصره: چناچه میانگین کل نمرات دانش پژوه پس از گذراندن تمام واحدهای آموزشی کمتر 11 باشد دانش پژوه موظف است با نظر موسسه فقط یکبار دوره مشروط را تجدید کند.

 

ماده11 : مرخصی تحصیلی در موارد زیر مجاز می باشد:

الف: مشکلات جسمی و روحی که مورد تایید کمیسیون واقع شود

ب: بارداری ،ویژه خواهران به مدت ۹ ماه

ج: مسافرتهای زیارتی و ضروری به مدت یک ماه

تبصره 1: مرخصی های تحصیلی مربوط به تایید واحد کمیسیون می باشد و نظر کمیسیون اعمال می گردد

تبصره 2: حداکثر مجاز مرخصی دو نیم سال تحصیلی می باشد.

ماده12:کلاس جبرانی ویژه افرادی است که مرخصی گرفتن و در صورت تشخیص کمیسیون ملزم به شرکت در کلاس جبرانی می باشد

تبصره: شرکت در کلاس جبرانی می‌تواند به صورت حضوری انجام شود.

 

بخش چهارم: ضوابط و مقررات نظارت بر اجرای آئین نامه

 

ماده13: چنانچه دانش پژوه در دوره ضوابط و مقررات مصوب موسسه را رعایت نکند مطابق با دستورالعمل و بخشنامه های شورا اقدام خواهد شد.

ماده14: ضوابط مربوط به بررسی و موارد آموزشی دانش پژوه(دروس یک ترم، حضور و غیاب، تقویم اموزشی) و سایر موارد اجرائی مدرسه حضوری طبق شیوه نامه اجرای مصوب شورای برنامه ریزی موسسه می باشد و لازم الاجرا است.

ماده15: مسئولیت حسن اجرای این آئین نامه و پاسخگویی مترتب با آن بر عهده مدرسه حضوری معرفت است.

ماده16: نظارت بر حسن اجراء و تفسیر مفاد این آئین نامه برعهده مدیریت محترم موسسه می باشد.

اشتراک گذاری:

نظرات

اطـــــــــلاعـــــــــــــــــات تــــــــــــــــــــمــــــــــــــــاس:

    دفـــــــتــــــر و ساخـــتـــمان آموزشــی : قم،خ ارم ،ک۲۰ روبروی مسجدسلماسی ، پلاک۱۳کدپستی: 3715696797         

  تــــــلـــفــن تــمــــــاس(زمان تماس ۱۶:۳۰لغایت۲۰) : 
 واحد سامانه آموزش مجازی(برادران) : 02537730745   


واحــــد سامانه آموزش مجازی(خواهران): 02537834028               


 دوره های دادگستری (صبح 9 الی12): 02537845125         


روابــــــــــــط عمـــــومــــــــی(برادران): 09906265794 


مــــــــــــدرســــه حـــــــضـــــــــوری:  02537742741 


 واحد انتشارات و فروش: 02537730811  


 واحد ارتباطات سازمانی : 09025781322